เข้าสู่ระบบโครงการ นวัตกรรมเพื่อสังคม Social Innovatin Driving Unit


SID-ESAN SOCIAL INNOVATION


SID-ESAN SOCIAL INNOVATION

พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม